TÜRKİYE FUTBOL ANTRENÖRLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi 
Madde 1- Derneğin Adı:  Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği dir. 
Kısaltılmış Adı :TÜFAD' dır 
Derneğin merkezi Ankara'dır. 
Kuruluş tarihi : 05 Ocak 1965 
Derneğin Kurucuları TC. Vatandaşıdır. 
KURUCULAR : 
1. Sahir Gürkan Pembegül sok. No5/3 Suadiye İstanbul 
2. Sabri Kiraz Tahtaköprü cad. Ahmet Site B Blok D.8 İstanbul 
3. Ziya Taner Oğuzhan cad. Erseven sok. No:3/8 İstanbul 
4. Günaydın Özyurt Baldıran sok. 52/13 Keçiören- Ankara 
5. M.Ali Par Dikmen cad. Okur Apt. No:139/14 Ankara 
6. Yüksel Doğanay Adana Demirspor Kulubü Adana 
7. Mustafa Ertan Ertan kardeşler oto yedek parça Uluyol Bursa 
8. Hüseyin Buran TCDD zat işleri dairesi Ankara 
9. Raif Gürsoy Acıbadem tekil sok.No:18 Kadıköy -İstanbul 
10.Ejder Akışık Devlet tiyatrosu Ankara 
11.Atilla Çetinyürek Devlet tiyatrosu Ankara 
12.Faruk Öztürk Işık sok. 3/9 Tandoğan- Ankara 
13.Muzaffer Gür Kuyubaşı Fildişi sok.No: 12 Keçiören -Ankara 
14.Selahattin Sunman Yüzyıl işçi blokları D.Blok8 Karakusunlar-Ankara 
15.Teoman Aykaç Koçtürk A.Ş. Ankara 
16.Hasan Yedek Aktaş Mahallesi çıkmaz sok. No:76 Ankara 
17.Kazım Türesin Gençlik cad. No:83/18 Anıttepe-Ankara 
18.Nurettin Görür Gökçenefe mah.Şafak Sok. No:92 Ankara 
19.Rıza Gür Osmangazi Mah. Şafak sok. No:28 Eskişehir 
20.Hikmet Peşin Dikmen cad.İsa yalçın sok.2/7 Ankara 
21.Hamdullah Düşünceli Atatürk Mah.Hatay Cad. No:17/2 Ödemiş-İzmir 
22.Cumhur Ayas Dikmen 1.km. Durak:6 no:1157 Ankara 
23.Suphi Varer Duygulu sok.No:17/3 Aydınlıkevler-Ankara 
24.Mevlüt Taşlıtepe Sağlık koleji idare amiri Ankara 
25.Lemi Algan Vilayet Hukuk işleri kalemi Ankara 
Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı 
Madde 2-Dernek, Türk Futbol Antrenörlerini ve Teknik yöneticilerini bir çatı altında toplayarak,futbolumuzun gelişmesi,güçlenmesi için zorunlu görülen davranış birliğini sağlamak amacı ile kurulmuştur. 
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri 
1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, 
3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, 
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, 
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, 
6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, yeterli sayıda personel istihdam etmek 
7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, 
8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, 
9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, 
10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, 
11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, 
12-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak, 
13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, 
14-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak, 
15-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak, 
16-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, 

Derneğin Faaliyet Alanı 
Dernek, sosyal,kültürel ve sportif alanlarda faaliyet gösterir. 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri 
Madde 3-Fiil ehliyete sahip bulunan ve Futbol Federasyonunun açmış olduğu kurslardan birisini bitirmiş veya denkliğini almış olmakla beraber derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Futbol Aday Antrenör semineri sertifikasına sahip olanlarda aynı haklara sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. 
Üyelik için aşağıdaki şartlar gereklidir. 
1. TC. vatandaşı olmak, 
2. 22 yaşını tamamlamış olmak, 
3. Medeni hakları kullanma yetkisine sahip olmak, 
4. Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak, 
5. Futbol yaşamı boyunca 1 yıl ya da daha uzun süreli disiplin cezası almamış olmak, 
6. Üyelik için gerekli belgeleri tamamlamış olmak. 

Bu şartları taşıyanların Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. 
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. 
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. 
Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir. 

Üyelikten Çıkma 
Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. 
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 

Üyelikten Çıkarılma 
Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller. 
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, 
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, 
3- 2 yıl süreyle üye aidatını ödemeyenlere yazılı tebligat yapılır.Tebligata rağmen 30 gün içerisinde de üye aidatını ödememek, 
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak. 
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, 
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde şube yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. 
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. 
Dernek Organları 
Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. 
1-Genel kurul, 
2-Yönetim kurulu, 
3-Denetim kurulu, 


Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü 
Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden, şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur. 
Genel kurul; 
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, 
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 (otuz) gün içinde olağanüstü toplanır. 
Olağan genel kurul, 3 (Üç) yılda bir,Ekim ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. 
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. 
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

Çağrı Usulü 
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. 
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. 
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 
Toplantı Usulü 
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. 
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar Başkan Vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. 
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. 
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri 
Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. 
Açık oylamada, Genel Kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınacaktır. 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 
Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. 
1-Dernek organlarının seçilmesi, 
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası, 
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 
5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması, 
6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması, 
7- Üye giriş ve yıllık aidatlarını belirlemek, 
8-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 
9-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması, 
10-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi, 

11-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması , 
12-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi. 
13-Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, 
14-Derneğin vakıf kurması, 
15-Derneğin fesih edilmesi, 
16-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, 
17-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması, 
18-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, 

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri 

Madde 10-Yönetim kurulu 21 (yirmi bir) asil ve 21 (Yirmi bir) yedek üye olarak genel kurulca seçilir. 
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında görev bölümü yaparak bir Başkan, dört Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman, Veznedar ve Üyeleri belirler. 
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. 
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 
1-Yönetim kurulu Derneğin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Derneği temsil görevi yönetim kurulu başkanına aittir. Temsil görevi,yönetim kurulunca üyelerden birine veya birkaçına ya da üçüncü kişilere verilebilir. 
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, 
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak, 
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, 
5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak, 
6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak, 
7-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak, 
8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak, 
9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak, 
10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak, 
11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek, 
12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak, 
13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, 
Yönetim Kurulunun Yetki Dereceleri : 
Başkan :Dernek Başkanı Yönetim kurulununda başkanıdır.İstifası,üyelik kaybı veya ölümü gibi hallerde yeni başkan seçilinceye kadar yerine sırasıyla Başkan yardımcılarından biri ve Genel sekreter vekalet ederler. 
Başkan Yardımcıları : Başkanın bulunmadığı hallerde başkana vekalet eder,gerektiği takdirde onun adına temsil görevini kullanır. 
Genel Sekreter : Başkan ve Başkan yardımcılarının bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kuruluna başkanlık eder ve bu sıfatla başkanın tüm yetkilerini kullanır.Derneğin yazışmalarını idare eder.Dernek personelinin amiridir. Dernek işlemlerinden sorumludur. 
Sayman Üye : Derneğin gelir,gider işlemleriyle görevli olup,bilançodaki kati hesp ve kanunen bu konudaki gerekli muhasebe defterlerini tutar. 
Veznedar Üye: Derneğin parasını muhafaza eder.Derneğin aidatını makbuz karşılığı tahsil eder. 
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri 
Madde 11-Denetim kurulu, 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir. 
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. 
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. 
Derneğin Gelir Kaynakları 
Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 

1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 20 YTL, yıllık olarak ta 36 YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir, 
2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %10 nu altı ayda bir genel merkeze gönderilir, 
3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar, 
4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 
5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 
6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar, 
7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar, 
8- Çalışan üyelerin sözleşmelerinden alınan referans gelirleri, 
9- Diğer gelirler 
Harcamalar usulüne uygun olarak yönetim kurulu kararına göre yapılır.Ödemelerde yetkili iki kişinin imzasının bulunması şarttır. 

Tutulacak Defterler 
Madde:13 
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur. 
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. 
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 
5- Gelir-Gider defteri 
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 
7-Bütçe kesin hesap bilanço defteri. 

Derneğin İç Denetimi 
Madde 14-Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. 
Derneğin Borçlanma Usulleri 
Madde 15-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 
Derneğin Şubelerinin Kuruluşu 
Madde 16-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir. 
Yeni açılacak şubelerde üye sayısı en az 60 (Altmış) olmalıdır. 
Şubelerin Görev ve Yetkileri 
Madde 17-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür. 
Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler 
Madde 18- Şubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruludur. 
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, 15 (onbeş) asıl ve 8 (sekiz) yedek, Denetim Kurulu ise 3 (üç) asil ve üç Yedek Üye olarak şube genel kurulunca seçilir. 
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır. 
Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği 
Madde 19-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını Genel Merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. 
Şubelerin Olağan Genel Kurulu, 3 (üç) yılda bir, Şube Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. 
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. 
Şubeler, Genel Merkez Genel Kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi üye için bir , arta kalan üye sayısı on veya ondan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen Genel Merkez Genel Kuruluna katılma hakkına sahiptir. 
Genel Merkez Genel Kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Genel Merkez Genel Kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği 
Madde 20-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. 
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli 
Madde 21-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. 
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 

Tasfiye İşlemleri 
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında Tasfiye Halinde Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği ibaresi kullanılır. 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. 

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. Hüküm Eksikliği 
Madde 22-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. 
Bu tüzük 22 (Yirmi iki) maddeden ibarettir. 

14.11.2006 
YÖNETİM KURULU : İMZA : 

1. İsmail DİLBER ......................................... 
2. Tınaz TIRPAN........................................... 
3. Çetin NOYAN ........................................... 
4. Coşkun SÜER ........................................... 
5. Erdoğan ARICA ........................................ 
6. Ersun YANAL............................................. 
7. Hüdai DOĞU ............................................. 
8. Ahmet BİRDAL.......................................... 
9. Bülent KORKMAZ ..................................... 
10. Alaaddin NAGANLU .................................. 
11. Abdullah TANYOLAÇ ................................. 
12 Çetiner ERDOĞAN ..................................... 
13. Nurettin BALABAN ................................... 
14. S. Üstün TÜRKÖZER ................................. 
15. Remzi DEMİRER ....................................... 
16. Bülent FİL ................................................ 
17. Osman YOZGAT ........................................ 
18. Zafer GÜLER ............................................. 
19. İsmail ERTEKİN ........................................ 
20. Erol KUŞAK ............................................... 
21. Osman TEZCAN .........................................